Beletristică

Poezia simbolistă românească

Studiu introductiv, selecția poeziilor: Luminița Bușcaneanu
Categorii: poezie
Editura: Gunivas
An apariție: 2021
ISBN: 978-9975-3460-9-2
Nr. pagini: 464 pag.

 

Studiul introductiv al antologiei elaborate de Luminița Bușcaneanu este o expunere amplă, cu pasiune și rigoare academică, a acestui curent artistic și literar. Care este recuzita estetică a simbolismului, care a fost parcursul istoric al acestui curent, cum mai pot fi citiți astăzi poeții simboliști români, care sunt esențele tari ale poeziei lor – iată câteva probleme abordate în acest studiu. Autoarea a ținut să prezinte plenar recuzita simbolistă: simbolul, analogia, corespondențele, sinestezia, sugestia, vagul, nuanța, clarobscurul, memoria mitologizanta, pentru „reconfigurarea realului”  și re-crearea prezentului.

Nina Corcinschi

Entropia universului

Autor: Igor Stoica
Categorii: popular-științifică
Editura: Gunivas
An apariţie: 2019
ISBN: 978-9975-3012-6-8
Nr. pagini: 192 pag.

 

Monografia „Entropia universului” este o lucrare cu caracter de popularizare, dar cu multiple componente științifice interdisciplinare din fizică și matematică, filozofie, istorie și religie. Ea prezintă interes incontestabil pentru un cerc larg de cititori. În pofida faptului că noi nu putem în nici un mod influența evoluția universului, noi nici nu cunoaștem dacă mai există vietăți cu rațiune în univers, în afara celor de pe Pământ, oricum, Omul vrea să înțeleagă originea și mersul lucrurilor în univers, deși acest deziderat ar putea fi, cel mai probabil, irealizabil. Persistența componentei religioase în viziunea majorității oamenilor, independent de rasă și de nivelul de instruire, asupra lumii, în pofida progresului tehnologiilor și cunoașterii, este un indiciu că acest deziderat este departe de realizare.

Veaceslav Ursachi,
doctor habilitat în științe fizico-matematice,
Adjunct conducător al Secției Științe Exacte

și Inginerești a Academiei de Științe a Moldovei

În preajma revoluției

Ediție prefațată de acad. Eugen Simion, postfațată și îngrijită de acad. Mihai Cimpoi.

Editată cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

Autor: Constantin Stere
Categorii: roman
Editura: Gunivas
An apariţie: 2016
ISBN: 978-9975-3012-6-8
ISBN: 978-9975-3012-8-2
Nr. pagini: două volume a câte 1304 pag.

 

Calitatea de român basarabean, invocată frecvent în discursurile sale, nu-i permite nicio șovăire în promovarea și păstrarea idealului național. Pierderea oricărei părți din patrie însemna, pentru el, prăbușirea în neant, pe care el a înfruntat-o, cu eroism, în timpul detenției siberiene.

* * *

În spiritul tradiției moldavo-basarabene impusă de Cantemir, Milescu Spătarul, Hasdeu, Constantin Stere își cultivă o personalitate supra-dimensionată titanian, modelată în spiritul „conștiinței generale” și „voinței generale” a omenirii despre care vorbește în încercări filosofice. O atare personalitate de excepție trebuie să reconstituie rânduiala morală a lumii, să direcționeze totul spre idealurile și scopurile morale, spre bazele raționale în acord cu năzuințele ideale ale omenirii.

Acad. Mihai CIMPOI

Talentul său epic, puternic, pregătit să întâmpine marile spații geografice, cu pitorescul, dar și neprevăzutul lor pentru un spirit european, talentul lui, zic, se bizuie pe puterea de pătrundere a unui moralist de tip mesianic […]; un moralist de forță, asociat cu un sociolog și un istoric informat.

* * *

Viața pe „barjaua“ ce-i duce spre locuri uitate de lume, comunitatea surghiuniților politici din Curgan, Turinsc, Tobolsc, prezentarea diverselor seminții, relațiile dintre țăranii siberieni și vagabonzii profesioniști („varnacii“), descrierea, apoi, succesivă a tăcutei și misterioasei taiga dovedesc un mare spirit contemplativ.

Acad. Eugen SIMION

 

ZĂPEZI ÎN AUGUST

Premiul Ministerului Culturii al Republicii Moldova pentru poezie
în cadrul Salonului Internațional de Carte, ed. 2015

Autor: Andrei Țurcanu
Categorii: poezii
Editura: Gunivas
An apariţie: 2015
ISBN: 978-9975-4467-7-8
Nr. pagini: 380

Poezia lui Andrei Ţurcanu este scânteietoare ca lama unui brici, adesea dezlănţuit oratorică, dar totdeauna cu măsură, uneori poate prea directă, de o tensiune fulgurantă prăbuşită într-un trăsnet.

Theodor Codreanu

Andrei Ţurcanu nu a beneficiat de atenţia publicului şi a criticii… De ce? Pentru că a venit mereu în dezacord, în plină disonanţă cu vederile confraţilor de breaslă, dar şi cu gustul elementar şi chiar primitiv al publicului larg de cititori…

Vladimir Beșleagă

Gloria lui Andrei Turcanu, un poet uriaș, abia începe…

Adrian Dinu Rachieru

ROMAN INTIM

Ediție și postfață de Aliona Grati

Premiul Salonului Internațional de Carte, ed. 2015
„Basarabenii în lume”

Autor: Paul Goma
Categorii: roman
Editura: Gunivas
ISBN 978-9975-3012-1-3
An apariţie: 2015
Nr. pagini: 398

Ceea ce e de remarcat chiar de la prima vedere în romanul lui Paul Goma sunt, pe lângă numărul mare de femei, variabilitatea formelor şi vastul registru al culorilor pe care acestea le capătă într-o estetică carnavalescă adaptată la un stil personal şi care îl consacră pe creatorul lor ca pe un artist modern deschis spre experimentul avangardist. În jocul liber al posibilităţilor imaginare, femeile „văzute-auzite-mirosite-palpate-gustate” capătă profiluri realizate prin combinarea unor poetici diferite, de la cea a unui realism grotesc la cea suprarealistă. Limbajul cu care descrie femeia, asocierile şi expresiile ce numesc indicii de exterior şi interior, din lumea fizică şi psihică, semnalele sufletului, fantasmele, tonusul, ritmul şi mobilitatea ei vor da naştere unor stranii configuraţii. Alaiul romanesc de femei-iluzii cu modulaţii înşelătoare, rotunde, abundente, corpolente, longiline, filiforme, dezasamblate, ascuţite, cilindrice, grele, păstoase, fărâmicioase, făinoase, lichide, lascive etc. constituie adevărate provocări estetice. Memorabile datorită ciudatelor portrete fizice şi lingvistice, căpătând distorsiuni fizionomice direct proporţionale cu deteriorarea istoriei, femeile lui Paul Goma compun o galerie de personaje de excepţie.

Aliona Grati

(Fragment din postfața la roman.)

 

 

BONIFACIA

Ediție și postfață de Aliona Grati

Premiul Salonului Internațional de Carte, ed. 2015
„Basarabenii în lume”

Autor: Paul Goma
Categorii: roman
Editura: Gunivas
ISBN 978-9975-4068-9-5
An apariţie: 2015
Nr. pagini: 284

Tematic, Bonifacia stă la palierul intimist şi face parte din „Ciclul femeilor”, adică din cărţile „cu femei şi despre femei”. Obsesia căutării feminităţii protectoare şi salvatoare este atotcuprinzătoare şi de găsit în toate cărţile lui Paul Goma. În calidorul memoriei afective, a „ţinerii-de-minte-cu-simţăminte”, ele/femeile consemnează etape din biografia tumultuoasă a scriitorului. Femeile, care într-o măsură mai mare sau mai mică i-au marcat viaţa, sunt evocate, (re)trăite, recreate, alcătuind o galerie memorabilă de personaje.

Aliona Grati

(Fragment din postfața la roman.)

 

 

O MIE ȘI UNA DE EPIGRAME

Autor: Gheorghe Bâlici
Categorii: versuri/epigrame
Editura: Gunivas
An apariţie: 2013
Nr. pagini: 306
STOC EPUIZAT

La Gheorghe Bâlici inteligenţa spontană, umorul fin, spiritul prospectiv şi plăcerea de a şugui, peste care a presărat câteva fărâmături de maliţie, sunt parte inalienabilă a structurii sale creatoare, încât te întrebi dacă el s-a lăsat ispitit de epigramă sau epigrama i-a aşezat coroniţa pe frunte.

George Petrone

 

STIHURI

Autor: Xenia Iordachi Hagiu
Ediție îngrijită de Eugenia Dima
Categorii: versuri
Editura: Gunivas
An apariţie: 2012
ISBN: 978-9975-4260-2-2
Nr. pagini: 240

 

Xenia Iordachi Hagiu, călugăriță de la Mănăstirea Agapia, este recunoscută drept prima poetă română. Volumul „Stihuri” este bazat pe un manuscris autograf din 1826. Prezintă importanță pentru istoria literaturii române, pentru istoria bisericii, precum și pentru cei care vor să cunoască mai multe despre primii noștri versificatori.

Vezi și: Alex. Ștefănescu despre „Stihuri”, pe www.evz.ro

CÂNTECE DE LA ȘASE

Autor: Ecaterina Bargan
Categorii: versuri
Editura: Gunivas
An apariţie: 2012
Nr. pagini: 80

Volumul de debut al tinerei poete Ecaterina Bargan…

MI-S. POEZIE

Autor: Radmila Popovici-Paraschiv
Categorii: versuri
Editura: Gunivas
An apariţie: 2012
Nr. pagini: 98

Poezia Radmilei te încadrează imediat pe traseul simbolic al iniţierii personale, jalonat în zigzagul tensionant al întrebărilor fundamentale — „mi-s” ori n…uusss”. Calitatea expresiei te cucereşte de la primele texte ce anunţă, aşa cum era de aşteptat, o călătorie poetică în misterul fiinţei: „Mi-s luntre/ pe apă de gânduri plutesc —/ nu-s unsă, străpunsă încet putrezesc…// Mi-s grotă/ din ţurţuri îmi picură ser —/ şuviţe durabile pentru reper// Mi-s urmă/ stelară călcată de tot/ mă sapă, mă ară un timp idiot…/ Femeie mi-s!// Cine m-a vrut/ disperat/ să zacă în mine să…// Mi-s de păcat” (Mi-s).

Aliona Grati

EvAdam

Autor: Radmila Popovici-Paraschiv
Categorii: versuri
Editura: Gunivas
An apariţie: 2012
Nr. pagini: 96

Radmila Popovici-Paraschiv a înţeles de mult că farmecul liricii stă în muzicalitate, gingăşie şi candoare. De aceea scrie poezie în versuri rimate şi ritmate. Un adevărat creator îşi plămădeşte făpturile de vis după pofta inimii, iar nu după mode. Însă puţini ştiu să-şi educe pofta. Radmila scrie inclusiv poezie concretă, dispusă în pagină sub formă de pendulă. Apoi abilitatea ei formală îmbrăţişează pasional un conţinut uluitor de bogat. Nimic din Univers nu este lăsat pe dinafară. Orice capăt de aţă este demn de vers. Toate frumuseţile şi durerile se adună în jurul unei femei de zi şi al alteia de noapte; bucuria şi tristeţea – întotdeauna exprimate elegant, discret şi cu generozitate. Cine ar fi crezut că se mai poate scrie discret despre trăiri abisale în zilele noastre? Poeta pare mereu mai atentă la emoţiile pe care le poate stârni în cititor, decât la propria-i fantazare narcisistă. Poezia aceasta este femeia ideală…

Felix Nicolau

APROAPELE MEU CER

Autor: Maria Teslaru-Răileanu
Categorii: versuri
Editura: Gunivas
An apariţie: 2012
Nr. pagini: 68

MANIPULARE ÎN POSTTOTALITARISM

Ediție coordonată de Mihai Șleahtițchi
Categorii: sociologie
Editura: Gunivas
An apariţie: 2008
Nr. pagini: 480

Epoca posttotalitară pe care ne este dat să o suportăm face din manipulare, această acţiune de schimbare a comportamentelor manifestate de unii indivizi în vederea atingerii scopurilor dorite de alţi indivizi, fără aplicarea constrângerilor fizice şi fără conştientizarea discrepanţei dintre năzuinţele celor cărora li se aplică influenţa şi năzuinţele celor care exercită influenţa, un formidabil mijloc de alinare a sufletelor căzute sub imperiul incertitudinii şi exasperării. Cu ritmuri crescânde, genul vizat de intervenţie psihomentală structurează un nemaiîntâlnit trompe – l’oeil social în care fiecare sau aproape fiecare jucător ajunge să svideze evidenţele deloc îmbucurătoare ale timpului, lăsându-se dus de iluzia că îşi urmează necontenit propriile convingeri şi înclinaţii, că este pragmatic, că are viziuni certe asupra viitorului şi că doar printr-o curată întămplare aceste viziuni coincid cu cele ale potentaţilor zilei.

De ce se întâmplă aşa ceva?

Un posibil răspuns la această întrebare poate fi găsit în paginile prezentului volum. Întrunind eforturile investigaţionale ale unui număr impunător de autori (cca douăzeci la număr), el vine să înfăţişeze o contribuţie colectivă la identificarea entităţii manipulării comportamentale şi modului în care aceasta se profilează în condiţiile societăţii posttotalitare.

ÎN DEBARA
Al doilea jurnal al unui evadat din Est

NELLO SGABUZZINO
Il secondo diario di una llatitante dell’Est

Autor: Eugenia Bulat
Categorii: versuri
Editura: Gunivas
An apariţie: 2010
Nr. pagini: 188

Dante spunea că după ce a băut apă din Arno a învăţat să iubească cu patimă Florenţa, dar că patria noastră este lumea, aşa cum marea este pentru peşti. A fi străin printre străini e poate singurul mod d a ne considera cu adevărat fraţi. (…) Impresia noastră de cititor şi traducător este că această carte are toate calităţile unui poem dramatic care poate fi recitat de mai mulţi actori pe o scenă de teatru. Fiecare poezie poate face parte dintr-un multiplu dialog confesiune a autoarei, dintr-o urzeală rapsodică nu doar între felurite creaţii, arte şi creatori, dar şi, cu precădere, între istoria personală şi istoria colectivă a poporului său, a românităţii, precum şi a lumii.

Geo Vasile

SEMNE

Autor: Anatol Bîrsa
Categorii: versuri
Editura: Gunivas
An apariţie: 2005
Nr. pagini: 68

POVESTEA OMULUI LENEŞ

Autor: Grigore Botezatu
Ilustraţii: Igor Vieru
Categorii: literatură pentru copii
Editura: Gunivas
An apariţie: 2003
Nr. pagini: 32

NOU TRATAT DE IGIENĂ

Autor: Anatol Moraru
Categorii: nuvele
Editura: Gunivas
An apariţie: 2002
Nr. pagini: 80

QUASAG SAU ATOMUL SUFLETULUI

Autor: Dana Duca
Categorii: versuri
Editura: Gunivas
An apariţie: 2002
Nr. pagini: 56